ลูกดูดสตาร์ทเตอร์ (Solenoid Plunger)

ลูกดูดสตาร์ทเตอร์ (Solenoid Plunger)

ฟิลเตอร์ที่ใช้งาน