ข้อต่อฉีดน้ำฝน (Windscreen Washer Hose Connector)

ข้อต่อฉีดน้ำฝน (Windscreen Washer Hose Connector)  ข้อต่อตรง, ข้อต่อสามทาง

ข้อต่อฉีดน้ำฝน (Windscreen Washer Hose Connector)

ฟิลเตอร์ที่ใช้งาน